هفته ترویج علم “روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه” 23 تا 25 آبان ماه 1396

 

سـه‌شنبـه 23 آبـان
همـایش ملـی تـاب‌آوری محیـط زیستـی شهـرهـای ایـران

 

چهارشنبـه24 آبـان
بـزرگداشت روز جهـانی علـم در خدمت صلـح و تـوسعه
آشنایی با اخلاق آموزش و پژوهش برای معلمان

 

پنـج‌شنبـه25 آبـان
هیجدهمین دوره جـایزه تـرویج علـم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.