آرشیو دسته: اخبار

انجمن ترویج علم ایران: گذشته، حال و آینده ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ الی ۱۹

ساعت سخنران موضوع ۱۶:۱۰- ۱۶:۰۰ تلاوت قرآن و سرود   ۱۶:۱۰-۱۶:۲۵ آقای دکتر مهدی بهزاد اهداف تأسیس انجمن ترویج علم ایران ۱۶:۲۵-۱۶:۴۰ آقای شهرداد میرزایی جایزه ترویج علم و انجمن…