آرشیو دسته: اخبار

نشست علمی تغییر اقلیم و چالش های امروز ایران

روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه  ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۵:۳۰ ساعت سخنران عنوان   ۱۳:۵۰-۱۳:۳۰ خانم دکتر مهری اکبری استادیار دانشگاه خوارزمی   گرمایش جهانی و بحران انرژی در ایران   ۱۴:۱۰-۱۳:۵۰…