بایگانی نویسنده: مدیر سایت

اعضای جدید هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران

براساس آیین نامه نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمن های علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران در جلسه مجمع عمومی…