بایگانی نویسنده: مدیر سایت

هفته ترویج علم “روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه” ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

  سـه‌شنبـه ۲۳ آبـان همـایش ملـی تـاب‌آوری محیـط زیستـی شهـرهـای ایـران   چهارشنبـه۲۴ آبـان بـزرگداشت روز جهـانی علـم در خدمت صلـح و تـوسعه آشنایی با اخلاق آموزش و پژوهش برای…

گردهمایی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند: گردهمایی سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم “با هدف شناسایی وضعیت موجود نهادهای فعال و هم افزایی میان آنها”…