بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نشست تغییر اقلیم، مدیریت سوانح طبیعی ایران

انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: نشست تغییر اقلیم، مدیریت سوانح طبیعی ایران با حضور: دکتر مهدی زارع دکتر پروانه پیشنمازی دکتر اویس ترابی مهندس محمد درویش زمان برگزاری:سه…

اولین نشست تخصصی “تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها”

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: اولین نشست تخصصی “تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها” بـا حضـور دکتر…