بایگانی نویسنده: مدیر سایت

اولین نشست تخصصی “تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها”

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: اولین نشست تخصصی “تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها” بـا حضـور دکتر…