بایگانی نویسنده: مدیر سایت

دومین نشست تخصصی “تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها”

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  برگزار می کند: دومین نشست تخصصی “تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها” بـا حضـور دکتر بهزاد سلطانی عنوان سخنرانی: نقش دانشگاه…

سمینار بین المللی ارتباطات صلح و گردشگری شهری

گروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار می کنند: سمینار بین المللی ارتباطات صلح و گردشگری شهری زمان برگزاری:…