بایگانی نویسنده: مدیر سایت

کارگاه “تکنیک های شناخت و جذب مخاطب برای رسانه با رویکرد رسانه های دیجیتال”

فرهیخته گرامی کارگروه رسانه و ترویح علم انجمن ترویج علم با همکاری گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و خبرگزاری علم و فرهنگ کارگاه  “تکنیک های شناخت و جذب مخاطب…