بایگانی نویسنده: مدیر سایت

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی در استـان های مازنـدران، گیـلان و گلستـان زمان برگزاری: 9-10 خرداد ماه 1395 محل برگزاری: دانشگاه علمی…