بایگانی نویسنده: مدیر سایت

هفته ترویج علم “روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه” ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

  سـه‌شنبـه ۲۳ آبـان همـایش ملـی تـاب‌آوری محیـط زیستـی شهـرهـای ایـران   چهارشنبـه۲۴ آبـان بـزرگداشت روز جهـانی علـم در خدمت صلـح و تـوسعه آشنایی با اخلاق آموزش و پژوهش برای…