بایگانی نویسنده: مدیر سایت

کارگاه علم و واژگان علمی

از مجموعـه کـارگـاه‌هـای آمـوزش علـوم مـدرس: دکتـر منصـور وصـالی زمان: ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶(ساعت ۱۵ تا )۱۷ مکان: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مخـاطبین کـارگاه‌: معلـمان دوره ابتـدایی، دبیـران متـوسـطـه و…

لیست برندگان اولین دوره جایزه زنان در علم

ردیف نام نام خانوادگی نام دانشگاه (اخذ آخرین مدرک تحصیلی) مقطع تحصیلی/ رشته تحصیلی (آخرین مدرک تحصیلی) مرتبه علمی گروه علوم پایه – پزشکی ۱ اعظم ایرجی‌زاد دانشگاه ساسکس دکترا…

بیانیه شورای سیاستگذاری علمی اولین دوره جایزه زنان در علم

اکنون که نخستین دورۀ جایزۀ «زنان در علم» به ابتکار دفتر مشاور وزیر در امور زنانِ وزارت علوم و همکاری دیگر نهادها و مؤسسات علمی و فرهنگی کار خود را…