کارگاه علم و واژگان علمی

از مجموعـه کـارگـاه‌هـای آمـوزش علـوم

مـدرس: دکتـر منصـور وصـالی

زمان: 19 مهرماه 1396(ساعت 15 تا )17

مکان: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مخـاطبین کـارگاه‌:
معلـمان دوره ابتـدایی، دبیـران متـوسـطـه
و تمـامی علاقه‌منـدان  به آموزش مفاهیم علوم

هزینـه شرکـت در کـارگـاه مبلـغ 25 هـزار تومـان می‌باشد.

پرداخت به صورت نقدی و یا واریز به حساب(0042284084)
بانک تجارت شعبه پارک دانشجو به نام انجمن ترویج علم ایران

“به شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در کارگاه از طرف انجمن ترویج علم ایران داده می‌شود”

نشـانی: میـدان ونـک، خیابـان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، شماره9

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 81032251 تماس حاصل فرمایید.

پاسخ دادن به ملیحه سیدی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.