طبیعت‌گـردی در تهـران

بـازدید علـمی با هـدف “ بـررسی وضعیـت زمیـن شنـاختی،مخـاطرات و زیـست محیـطی منطقـه شمـال شـرقی تهـران

1.گردنه قوچک

2.لشکرک

3.لواسان

4.برگ جهان

5.سدلتیان

6.جاجرود

راهنمای علمی: آقای دکتر مهدی زارع

هزینه :500.000 ریال
پرداخت به صورت نقدی و یا واریز به حساب(0042284084)بانک تجارت شعبه پارک دانشجو به نام انجمن ترویج علم ایران

زمان:15 تیرماه1396
ساعت:9 صبح الی 16

ایمیل:tarvijeelm@yahoo.com

علاقمندان برای ثبت نام با شماره 81032251 تماس حاصل فرمایند

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.