اعضا هیأت مدیره

 

اسامی اعضای هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران سال ۱۳۹۴

۱- سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی (رئیس انجمن)

۲- سرکار خانم دکتر الهه حجازی (نایب رئیس انجمن)

۳- جناب آقای دکتر حسن نمک دوست طهرانی (خزانه دار انجمن)

۴- جناب آقای دکتر حسین شیخ رضایی (دبیر انجمن)

۵- جناب آقای دکتر مهدی زارع (عضو هیئت مدیره انجمن)

۶- جناب آقای مهندس محمود کریمی (بازرس اصلی انجمن)

۷- سرکار خانم دکتر  فرشته تقوی(بازرس علی البدل انجمن)

۸- سرکار خانم دکتر آزیتا سیدفدایی (عضو علی البدل انجمن)

۹- جناب آقای دکتر  شاپور اعتماد (عضو علی البدل انجمن)