خبرهایویژه

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 2016

موضوع امسال بزرگداشت مراکز و موزه‌های علمی است بزرگداشت مراکز و موزه‌های علمی همه افراد به خصوص آسیب‌پذیرترین اقشار می‌توانند از دانش،…

آخریناطلاعیه