خبرهایویژه

p12

نشست علمی “چشم اندازهای جدید آموزش و پژوهش در نگاه بین رشته ای انسان شناختی”

سخنران: استاد محترم جناب آقای دکتر ناصر فکوهی زمان: 7 بهمن ماه1393 ساعت 15 الی17 مکان : مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

آخریناطلاعیه