خبرهایویژه

p

همایش بین المللی جامعه پایدار و جایگاه موزه ها در ترویج علم سبز

محورهای همایش کسترش علم و فناوری و سرنوشت محیط زیست موزه ها و نقش آنها در جلب توجه افکار عمومی به چالش…

آخریناطلاعیه