خبرهایویژه

نشست تخصصی ” آسیب های روانی قبل، حین و بعد از رخداد زمین لرزه”

انجمن ترویج علم ایران باهمکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می کند: نشست تخصصی با عنوان: آسیب­ های روانی…

آخریناطلاعیه