خبرهایویژه

کارگاه شماره (2) علم و واژگان علمی

از مجموعـه کـارگـاه‌هـای آمـوزش علـوم مـدرس: دکتـر منصـور وصـالی زمان: 22 آذرماه 1396(ساعت 15 تا 17) مکان: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور…

آخریناطلاعیه