خبرهایویژه

1

بیانیه هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران درباره پانزدهمین دوره جایزه ترویج علم

برگزاری سومین هفته ترویج علم و پانزدهمین دوره جایزه ترویج علم، به ویژه از این رو مایه سرفرازی و مباهات هیأت مدیره…

آخریناطلاعیه