خبرهایویژه

بحـران آب در ایران از خشکسـالی تـا سیـلاب

باحضور دکتـر شاهرخ فاتح، سازمان هواشناسی کشور دکتـر اویس ترابی، متخصص مدیریت منابع آب دکـتر مهدی زارع، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین…

آخریناطلاعیه