خبرهایویژه

همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

فرهیخته گرامی به استحضـار می‌رسـانـد  مـرکـز تحقیقــات سیاست علمی کشـور با همکاری انجمن ترویج علم ایران در نظر دارد اولین همایش «تعامل نظام…

آخریناطلاعیه