خبرهایویژه

madreseh tabestani

مدرسه تابستانی آموزش علوم برای معلمان و مروجان علم

اطلاعیه انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مجله نجوم برگزار می­­کند: مدرسه تابستانی آموزش علوم برای…

آخریناطلاعیه